حسین محمدی:

بازاندیشی ایده وحدت میان فرهنگ و ورزش

تصور رایج این است که باورهای یکسان، ملت یا اجتماع را می­‌سازد. اما همان‌گونه که فرد متشکل از بسیاری از باورها و علائق ناسازگاری که درون او جمع شده می‌­باشد، یک ملت یا اجتماع نیز می­‌تواند از آرای متکثری شکل بگیرد. در این نوشته به واسطه چند پارگی رابطه فرهنگ و ورزش، ایده وحدت فرهنگی-ورزشی را با توجه به انتخابات اخیر کمیته ملی المپیک مورد بازاندیشی قرار می­‌دهیم.


مصرف برنامه‌های جعبه جادویی در چند سال اخیر کاهش شدیدی داشته است؛

پایان سلطه تلویزیون؟

آیا دوران سلطه تلویزیون بر جوامع به پایان می‌رسد؟ از زمان پیدایش تلویزیون تا امروز، این رسانه کانون توجه همه مخاطبان بوده است. جعبه جادویی از زمانی که توسعه پیدا کرد و در دسترس همگان قرار گرفت، همه رسانه‌های رقیبش از جمله سینما و کتاب را با کاهش تعداد مخاطبان روبه‌رو کرد.