تروریسم قومیت نمی‌شناسد؛

کوردستان سومای چاوی ئیرانه

تجربه‌های تاریخی نشان داده تروریسم و پدیده ترور، اساسا نمی‌تواند تأثیری بلندمدت بر روان اجتماعی باقی بگذارد. این تأثیرات در کوتاه‌مدت، جامعه را برای رفع بحران و استقرار آرامش بسیج می‌کند و همبستگی میان سایر نیروهای اجتماعی را تقویت خواهد کرد.