محمود فاضلی:

به احترام دموکراسی استعفا کن!

در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین‌بار است که رییس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند.


پیامد اجرای پروژه «راه ابریشم جدید» در اقتصاد ایران؛

رشد صنعتی با کمربند جهانی

۴۰۰ سال پیش از این‌ جاده‌ای که سه قاره دنیا را به هم وصل می‌کرد به علت جنگ‌ها و اختلافات سیاسی کشور‌های مختلف به افول خود نزدیک شد؛ جاده‌ای که بیش از ۱۷۰۰ سال به عنوان بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی دنیا شناخته می‌شد.