گزارشی از از زیر‌و‌بم نظرسنجی در ایران که در انتخابات اخیر جدی‌تر شد؛

دموکراسی در گرو نظرسنجی

عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی: نظرسنجی وقتی جا می‌افتد که نظر مردم مهم باشد. معیدفر، جامعه‌شناس: زمینه‌های ارزیابی علمی در جامعه ایران برای افکارسنجی وجود ندارد