بررسی بافت رأی‌دهندگان در هر یک از انتخابات برگزارشده از سال ٧١ تاکنون؛

مردم چگونه رأی می‌دهند/ جریان‌های انتخاباتی مردم و تعریف اجمالی آنها

دو انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها را در پیش‌رو داریم. بارها با این سؤال مواجه بوده‌ایم که رفتار رأی‌دهندگان در این دوره از انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا رأی‌دهندگان این بار هم روحانی را انتخاب خواهند کرد؟ با توجه به آنکه به طور طبیعی وضعیت حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شورای شهر نیز سایه می‌اندازد، بافت شورای شهر در سطح کشور و به‌ویژه تهران چگونه خواهد شد؟