قاسم پورحسن مطرح کرد:

ثمرات نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی گفت: علامه طباطبائی در نظریه اعتباریات از امکان ظهور علوم انسانی به معنایی خاص دفاع می‌کند یعنی هر جامعه‌ای اغراضی دارد و بر آن اساس علم خود را سامان می‌دهد.