طرح تاسیس بانک ملی در نخستین دوره مجلس شورای ملی؛

نهادسازی و بانکداری/ ضرورت‌ها و موانع

در پژوهش حاضر از منابع مختلف به‌ویژه روزنامه‌ها، خاطرات و دست‌نوشته‌های دوره مشروطیت، اسناد باقی‌مانده و… به نحو مطلوب بهره برده شده است. پرسش‌های مقاله حاضر عبارتند از: ۱. ضرورت‌های شکل‌گیری بانک ملی در اوان مشروطیت چه بود؟ ۲. چه موانع و عللی باعث شکست و ناکامی ایده بانک ملی شد؟