آموزش؛ حلقه مفقوده در پدیده شهروند – خبرنگار؛

شهروندانی که با خبر می سوزند

اکنون در زنجیره حوادثی که با توالی‌های به هم پیوسته در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد، این شهروند – خبرنگاران هستند که لحظه‌ای پس از رویداد، به‌عنوان شاهدان و گواهان همیشه حاضر، عکس‌ها و فیلم های خود را از حادثه ارسال می‌کنند و کسانی را که کیلومترها دور از محل رویداد قرار دارند در مشاهدات خود سهیم می‌کنند.