عضو سابق کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خبر داد:

برج میلاد در خطر«کج شدن» و فروریختن؟

عضو سابق کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از احتمال ریزش و یا کج شدن برج میلاد در پی عدم ایمنی گود مجاور خبر داد.