در نشستی با رؤسای دانشگاه‌های کشور؛

روحانی: به جای بستن، جوانان باید برای تعامل درست با فناوری‌های فردا آماده شوند

رئیس جمهوری دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجو محور باشد، اظهار کرد: وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز مهم کشور، به ویژه مراکز اقتصادی و فرهنگی است. همچنین دانشگاه یکی از حوزه‌های مهم نشاط اجتماعی محسوب می‌شود و این وظیفه رؤسای دانشگاه‌ها است که با نیروی جوانان این نشاط را تامین کنند.