گفت‌وگو با جورجو آگامبن؛

فلسفه در مقام شدتی بینارشته‌ای

جورجو آگامبن فیلسوف و نویسنده معاصر ایتالیایی در فلسفه و به ویژه فلسفه سیاسی و اجتماعی چهره‌ای شناخته شده است. او تا حد زیادی در بسیاری از مسائل دست به قلم برده است و به زبان، سیاست، خشونت، قدرت، شکل- حیات، شعر و .. پرداخته است. اما یکی از مهمترین حوزه‌هایی که او در آن به تحقیق پرداخته است، فلسفه و به ویژه در ساحت میان رشته‌ای شعر است.