نگاهي به تبعات ويرانگر ناامني و بروز پديده گرد و غبار؛

خاور خالی از حیات

فلات مرکزی ایران به‌دلیل نرمال نبودن فرایند بارش در طول هزاران سال قبل و درعین‌حال به‌دلیل خشک و نیمه‌خشک بودن این منطقه از جهان همواره در معرض بیابانزایی و کاهش سطح نمناکی خاک طی قرن‌ها بوده است. با افزایش جمعیت و شتاب‌گرفتن روند توسعه در ایران این تنش‌های طبیعی خود را در شهرها و مراکز جمعیتی به‌خوبی نشان داد.


استاد اقتصاد دانشگاه علامه مطرح کرد:

سیستم‌های گرمایشی، متهم ناشناس آلودگی هوا

تهران هشت مشکل اصلی دارد. یکی از آنها آلودگی هواست و شرایط معکوسی که در زمستان اتفاق می‌افتد. علت اصلی این پدیده روشن شدن سیستم‌های گرمایشی است. خیلی ها به اشتباه، حمل و نقل را مقصر می‌دانند.